Sprawozdanie z działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek za okres III kadencji.


WRZESIEŃ 2008
Pismo do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku realizujące wniosek Walnego Zebrania Członków o podjęcie działań w celu wprowadzenia do programów kształcenia na studiach dziennych, kierunek pielęgniarstwo przedmiotu pielęgniarstwo operacyjne.
Szkolenie - aktualne problemy pielęgniarek operacyjnych w Polsce - mgr Barbara Dąbrowska
Poziom wypalenia zawodowego w perespektywie wielowymiarowej koncepcji Ch. Maslov u pielęgniarek w bloku operacyjnym dziecięcym i pielęgniarek pracujących w oddziałach pediatrycznych - mgr Joanna Wawrzeniuk
MARZEC 2009
Udział prezesa w Komitecie Naukowym w związku z organizacją X kongresu PTP, Warszawa Zarząd Główny Wniosek delegatów XXI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku do organów założycielskich i Dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej o zaprzestanie powierzania zadań pielęgniarek/położnych osobom nieuprawnionym do wykonywania tego zawodu w blokach operacyjnych –personelowi sprzątającemu. Zatrudnianie takiej ilości pielęgniarek instrumentariuszek aby w czasie zabiegu asystowały 2 pielęgniarki tj. instrumentująca i pomagająca.
KWIECIEŃ 2009
Wystosowano pismo do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego z zapytaniem: „ Czy zastępowanie pielęgniarki operacyjnej - pomagającej przez salową, sprzątaczkę jest właściwe ze względów epidemiologicznych?”. Otrzymano opinie, że jest niezgodne z przepisami i wysoce nieprawidłowe ze względów epidemiologicznych.
Szkolenie - Transplantacja serca jako jedna z metod leczenia skrajnej niewydolności serca - mgr Marta Milewka
WRZESIEŃ 2009
Warsztaty dotyczące zespoleń sródszpikowych stosowanych w zabiegach ortopedycznych - firma Synthes Sebastian Wawrzos
LUTY 2010 - na konferencji „Czy i jak ustalać normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych?” zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych z Departamentem pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia wystąpienie prezesa o tematyce „ Niezbędne kryteria przy planowaniu obsady pielęgniarek operacyjnych w blokach operacyjnych”. Artykuł dotyczący tego wystąpienia w Magazynie Pielęgniarki i Położnej – lipiec, sierpień ,wrzesień 2010.
KWIECIEŃ 2010
Szkolenie-Niezbędne kryteria przy planowaniu obsad pielęgniarek operacyjnych w blokach operacyjnych - mgr Barbara Dąbrowska
WRZESIEŃ 2010
Szkolenie - Biopsychospołeczne aspekty opieki nad chorymi w blokach operacyjnych - mgr Joanna Borzęcka
LISTOPAD 2010
Roku w Ministerstwie Zdrowia w zespole ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przedstawienie propozycji ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych w blokach operacyjnych.
Obliczanie norm według metody zawodowej zaproponowanej do konsultacji w blokach operacyjnych. Zespół ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia uwzględnił zapis dwie pielęgniarki operacyjne instrumentująca i pomagająca na jeden stół operacyjny.
Nawiązanie współpracy z konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa województwa podlaskiego Anną Kulikowską. Systematyczne spotkania kadry kierowniczej bloków operacyjnych z konsultantem i prezesem OSI. Pismo Konsultanta i kadry kierowniczej bloków operacyjnych w sprawie przyspieszenia działań w celu powołania konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
2011 roku
W Ministerstwie Zdrowia zaplanowano powołanie konsultanta krajowego z pielęgniarstwa operacyjnego a następnie wojewódzkich. Konsultant wojewódzki Anna Kulikowska wystosowała stanowisko do dyrektorów szpitali w sprawie zasad planowania obsad pielęgniarek operacyjnych: aby do każdego zabiegu operacyjnego były przydzielane dwie pielęgniarki operacyjne.
KWIECIEŃ 2011
Szkolenie –Koncepcja nowoczesnego standardu pracy pielęgniarki operacyjnej – mgr Barbara Choroszucha
MAJ 2011
Z okazji XX- lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na uroczystej konferencji wystąpienie prezesa Współczesne pielęgniarstwo operacyjne.
LIPIEC 2011
Zgłoszenie przez PTP kandydatury prezesa Barbary Dąbrowskiej na konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego
WRZESIEŃ 2011
Szkolenie – Umowa o pracę a umowa cywilno-prawna (kontrakt)- mgr Ewa Taranta przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
PAŹDZIERNIK 2011
Wystąpienie prezesa na Ogólnopolskiej Konferencji ; Pielęgniarka i położna w bloku operacyjnym” zorganizowanej przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach- Kierunki rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce.
STYCZEŃ 2012
Opiniowanie nowych projektów aktów prawnych przesyłanych przez Ministerstwo Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia powołało nowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego- Maria Szewczyk.
LUTY 2012
Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. W projekcie nie ma odrębnej specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Proponuje się w ramach specjalizacji chirurgicznej oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego tylko moduł z pielęgniarstwa operacyjnego.
Wystosowano pisma w sprawie utrzymania prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Skierowano je do: Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, Naczelna Izba pielęgniarek i Położnych, Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa, Krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa