Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek powstało w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku. Początkowo skupiało pielęgniarki operacyjne z województwa podlaskiego, obecnie dołączają do niego koleżanki i koledzy z innych województw.

Głównym powodem utworzenia stowarzyszenia była konieczność wsparcia pielęgniarstwa operacyjnego – dziedziny, której uprawianie wymaga najwyższych kwalifikacji, a w której zaniedbania mogą przynieść poważne konsekwencje. Brak szkoleń, narastające problemy związane z deficytem kadry i niewłaściwą organizacją pracy w blokach operacyjnych prowadzą do pogorszenia sytuacji tej grupy pielęgniarek.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek na początku swojej działalności zajęło się organizacją szkoleń oraz integracją środowiska pielęgniarek operacyjnych. Opracowało szczegółowy program specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, dzięki czemu przeprowadzono już dwie edycje szkoleń specjalizacyjnych. Stowarzyszenie podjęło również działania w celu rozwiązania problemów zawodowych zgłaszanych przez środowisko pielęgniarek operacyjnych. Pielęgniarki operacyjne w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i jakość wykonywanych świadczeń same zwracają uwagę na złą organizację pracy instrumentariuszek na blokach, tj. przydzielanie im do współpracy niewykwalifikowanej osoby, w zastępstwie pielęgniarki operacyjnej.

W ciągu 10 lat Stowarzyszenie przeprowadziło szereg badań, wystosowało wiele pism do dyrekcji szpitali, pielęgniarek naczelnych, kierowników bloków operacyjnych, pielęgniarek oddziałowych, związków zawodowych i konsultanta wojewódzkiego. W rezultacie w niektórych placówkach zaczęto zwracać uwagę na organizację pracy pielęgniarek operacyjnych w blokach operacyjnych.

Problem nie będzie rozwiązany, dopóki nie zostaną opracowane normy zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych. Obowiązujące obecnie rozporządzenie z 1999 r. nie ma zastosowania w blokach operacyjnych. Konieczne jest również opracowanie standardów postępowania oraz procedur medycznych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego w formie rozporządzenia ministra zdrowia. Takie rozporządzenie zapobiegłoby sytuacji znanej ze Szpitala Powiatowego w Drawsku Pomorskim, gdzie oficjalnie zastąpiono pielęgniarki operacyjne niewykwalifikowanym personelem. Opisane działania obniżają rangę naszego zawodu i zniechęcają do podnoszenia kwalifikacji, a co najważniejsze, zagrażają bezpieczeństwu pacjentów.

Aby pielęgniarstwo operacyjne funkcjonowało prawidłowo, musimy rozwiązać kilka ważnych problemów. Pielęgniarki operacyjne są zmuszanie do wykonywania zadań, do których nie mają uprawnień. Chodzi m.in. o asystowanie do zabiegów w zastępstwie lekarza. Należy doprowadzić do powstania regulacji, które ograniczą ten proceder. Te i inne problemy może rozwiązać powołanie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, odpowiedzialnego za kontrolowanie i opiniowanie sytuacji w blokach operacyjnych.

Pielęgniarki operacyjne chcą się kształcić, uczestniczyć w kursach i konferencjach, podnosić swoje kwalifikacje. Stowarzyszenie stara się organizować własne szkolenia, współpracuje z firmami, aby zapoznać pielęgniarki z nowościami na rynku sprzętu medycznego oraz nowymi technikami operacyjnymi.