Prezes
Iwona Żurecka-Sobczak
Łódź

Magister pielęgniarstwa, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizując się w Prawie Medycznym i Bioetyce, a także zdobyła dyplom Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Organizacja
i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

Jej ekspertyza obejmuje obszary pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego i epidemiologicznego, co potwierdza jej role jako konsultantki wojewódzkiej ds. pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych EORNA.

Codziennie wkłada swoje umiejętności w praktykę jako Pielęgniarka Operacyjna w renomowanym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM- CSW w Łodzi. Dodatkowo, pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

Jest autorką recenzji książek oraz współautorką podręczników dedykowanych pielęgniarstwu operacyjnemu. Jako wykładowczyni przyczynia się do rozwoju przyszłych specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
i chirurgicznego, współtworząc procedury i standardy jakości pracy pielęgniarki operacyjnej.

Ponadto, jej aktywność w dziedzinie konferencji naukowych i szkoleń jest nieoceniona – organizuje konferencje naukowo-szkoleniowe dla pielęgniarek operacyjnych oraz prowadzi lokalne szkolenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego. Jej prace naukowe oraz plakaty prezentowane na Zjazdach PTNCH z sekcją pielęgniarek neurochirurgicznych są wyrazem jej zaangażowania w rozwój tej specjalizacji.

Dzięki jej pracy i oddaniu, jakość opieki zdrowotnej stale się podnosi, a pielęgniarki operacyjne zyskują nowe standardy profesjonalizmu i doskonałości w swojej pracy.

Wiceprezes
Ewa Zamojska-Kościów
Szczecin

Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, położna, która drogę zawodową wyznaczyła sobie poprzez zdobywanie wiedzy i dalsze dzielenie się nią na wielu płaszczyznach.

Ukończyła Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa oraz studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Następnie uzyskała tytuł Doktora Nauk
o Zdrowiu, broniąc rozprawy doktorskiej z dziedziny transplantologii.

Jest przewodniczącą komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz konsultantem wojewódzkim  dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Jako członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek
i Położnych wizytuje i ocenia  wyniki nauczania oraz standardy kształcenia uczelni starających się o akredytację dla kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.

Jest również wykładowcą w Katedrze Pielęgniarstwa Specjalistycznego i Ratownictwa Medycznego PUM, angażując się w kształcenie przyszłych profesjonalistów. Jej wkład w naukę dokumentują liczne publikacje naukowe, a także udział w zespołach doradczych przy Ministerstwie Zdrowia, co potwierdza jej pozycję jako autorytetu w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Skarbnik
Izabela Szwed
Wrocław

Magister położnictwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, a także absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Dzięki bogatemu doświadczeniu obecnie współtworzy zespół wyspecjalizowany w wytwarzaniu dostępów naczyniowych, który wykonuje zabiegi w Centrum Dostępów Naczyniowych, SPZOZ w Kępnie, Medinet Sp. z. o.o. we Wrocławiu oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu.

Aktywnie uczestniczy w prowadzonych badaniach naukowych z zakresu chirurgii naczyniowej w ośrodku badawczo-rozwojowym. Brała udział w pierwszych, prekursorskich operacjach z wykorzystaniem robota da Vinci.

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy DOIPiP we Wrocławiu. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem corocznych sympozjów pielęgniarstwa operacyjnego we Wrocławiu, oraz konferencji poświęconej leczeniu nerkozastępczemu w Kępnie.

Kierownik i wykładowca szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek/położnych operacyjnych, wykładowca w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

Współautor najnowszych publikacji poświęconych pielęgniarstwu operacyjnemu, opublikowanych przez wydawnictwo PZWL. Autorka i współautorka licznych prac przedstawionych na kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych, a także publikacji naukowych.

Sekretarz
Katarzyna
Bojanowska-Pętlak
Łódź

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa. Od lat poświęca swoje życie opiece zdrowotnej, będąc zarówno położną, jak i specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Posiada bogate kwalifikacje, uzupełnione studiami podyplomowymi z Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Łódzkim, Marketingu i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wyższej Szkole Bankowej oraz zdobyciem tytułu MBA w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pełni rolę nauczyciela akademickiego, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi profesjonalistami
na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Poza pracą wykładowcy prowadzi zajęcia w różnorodnych kursach i specjalizacjach. Jest zarządcą Centralnego Bloku Operacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gdzie nie tylko skrupulatnie zarządza codziennymi operacjami, ale również wprowadza młodą kadrę pielęgniarek operacyjnych w arkana tej szlachetnej misji.

Jest również delegatem i reprezentantem OSI w EORNA, gdzie aktywnie współpracuje z międzynarodowymi ekspertami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz ucząc się od najlepszych.

Członek zarządu
Barbara Dąbrowska
Białystok

Jest Założycielem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, przez cztery kadencje pełniła w nim funkcję prezesa. To właśnie tutaj, poświęca najwięcej  czasu i energii dążąc do rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce.

Uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Ukończyła Studium Medyczne we Wrocławiu, Akademię Medyczną w Białymstoku,  studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i finansów  w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Pracowała w ZOZ Oława, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym na bloku operacyjnym chirurgii dziecięcej. Obecnie na zasłużonej emeryturze nadal angażuje się w pracę zawodową w Centrum Medycznym B. Larsen w Białymstoku.

Od lat aktywnie działała w samorządzie pielęgniarek i położnych w Białymstoku jako wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej, członek okręgowej rady , skarbnik, członek komisji kształcenia, a obecnie przewodnicząca zespołu do spraw pielęgniarstwa operacyjnego.

Jest również kierownikiem specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych z pielęgniarstwa operacyjnego,  wykładowcą na kursach kwalifikacyjnych i specjalizacjach. Organizuje również szkolenia, warsztaty, konferencje z pielęgniarstwa operacyjnego.

W życiu prywatnym znajduje czas na pasje. Lubi aktywnie spędzać czas jeżdżąc na rowerze. Ponadto uwielbia taniec towarzyski, zumbę i salsę.

Członek zarządu
Marta Kotomska
Warszawa

Mgr pielęgniarstwa, ukończyła studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa Operacyjnego; czynna zawodowo pielęgniarka operacyjna.

Kierownik Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej; członek Zespołu do spraw jakości w Szpitalu Grochowskim w Warszawie. Koordynator sali zabiegowej w Centrum Medycznym Medispace.

Od wielu lat współtworzy i wdraża w życie standardy i procedury dotyczące opieki nad chorym na blokach operacyjnych jedno i wieloprofilowych oraz transplantacyjnych.

Kładzie ogromny nacisk, na pracę zespołową, przeciwdziałając mobbingowi i dyskryminacji.

Wykładowca na Wydziale Medycznym, na Uczelni Łazarskiego, w Warszawie – Podstawy Pielęgniarstwa. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje jako wykładowca w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i transplantacyjnego. Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego organizowanego przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. Zdobywczyni „Kryształowego lancetu ankieterów”, jako najlepszy wykładowca (nagroda studencka) w latach 2021-2022 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pomysłodawczyni, współautorka, projektant i redaktor naukowy serii książek dla pielęgniarek operacyjnych „Instrumentarium i techniki zabiegów…” w różnych dziedzinach. Autorka i współautorka prac i plakatów przedstawianych na Sympozjach Naukowych, międzynarodowych i krajowych konferencjach pielęgniarskich, zjazdach transplantacyjnychi hepatologicznych oraz Konferencjach Naukowych.

Prowadzi fanpage „Zdaniem Pielęgniarki” i „Specjalizacja Pielęgniarstwo Operacyjne”.

Członek zarządu
Ewa Otlik
Zabrze

Utytułowana magister pielęgniarstwa specjalizująca się w dwóch dziedzinach: pielęgniarstwa operacyjnego oraz leczenia ran.

Szeroką wiedzę i olbrzymie doświadczenie zdobyła w licznych, prestiżowych centrach medycznych, szpitalach oraz lecznicach, np. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu (15 lat pracy), Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Biegańskiego w Łodzi (5 lat pracy), Centrum Kardiologii w Raciborzu (14 lat pracy), Centrum Leczenia Ran w Lecznicy św. Łazarza w Raciborzu (14 lat pracy), a także wielu oddziałach chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii oraz chirurgii plastycznej.

Równolegle pracuje jako wykładowczyni akademicka na Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu (kierunek: pielęgniarstwo II stopnia), dodatkowo organizuje liczne konferencje naukowe, sympozja i warsztaty. Jest również aktywną członkinią Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Jej misją jest szerzenie wiedzy i rozwój pielęgniarstwa operacyjnego. Za swoje zawodowe credo przyjęła maksymę XVI-wiecznej mistyczki, świętej Teresy z Awilli „Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora”.

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Maria Wertel
Lublin

Z-ca przewodniczącej

Izabela Jędrasiak
Zgierz

Sekretarz

Aleksandra Frączek
Kępno

Członek

Maria Prusaczyk
Mława